Melkvee100Plus
Show article

Rare tijden voor de melkveehouderij: een historisch hoge melkopbrengst én fikse kostenstijgingen, met de onzekerheid over sectoropgaves in relatie tot stikstof en andere klimaatdoelen. Slim om nu de tussenbalans voor uw bedrijfssituatie op te maken. Om hiermee de antwoorden te vinden op de vragen voor de korte en langere termijn.

Wat wordt de winstprognose over 2022? Is mijn benutbaar afschrijvingspotentieel nog toereikend? Hoeveel belasting betaal ik in de loop van volgend jaar? Wat betekent dit voor mijn liquiditeitsontwikkeling en hoe speel ik hier slim op in?

Voorspelling 2022

Op basis van de beschikbare bedrijfsresultaten van melkveebedrijven en marktprijzen maakte Flynth een voorspelling voor het resultaat over 2022. Zoals verwacht, verschillen sommige cijfers en bedragen sterk van andere jaren. De voorspelling voor 2022 wordt vergeleken met de gerealiseerde resultaten over afgelopen jaar 2021.

Stijging kritieke opbrengstprijs en marge

De kritieke opbrengstprijs voor 2022 springt gemiddeld zo’n 8 cent omhoog, van rond 36 naar ruim 44 cent. De heft van deze stijging komt voor rekening van de gestegen voerkosten. De andere helft is een combinatie van hogere uitgaven voor bemesting, bewerkingskosten, diverse indirecte kosten en hogere netto-privé-uitgaven. Doordat de melkprijs dit jaar 16 -17 cent hoger zal uitkomen dan in 2021, stijgen ook de marge en de reserveringscapaciteit met zo’n 8 cent.

Op diverse melkveebedrijven zal de extra marge worden gebruikt om een inhaalslag te maken op onderhoud of uitgestelde investeringen in bijvoorbeeld werktuigen. Zwaar gefinancierde bedrijven zullen de mogelijkheid van extra aflossen meenemen. Er is ook een categorie ondernemers die beschikbare middelen inzet voor investeringen in “niet-agro-activiteiten” met rendementsverwachting, als appeltje voor de dorst. Los hiervan moeten liquide middelen beschikbaar blijven om straks te verwachten (hogere) belastingaanslagen te kunnen voldoen.

Belastingdruk 5 cent

Voor een gemiddeld melkveebedrijf met ruim 1 miljoen kg melk, is de verwachte belastingdruk over 2022, ruim 50.000 euro, oftewel ruim 5 cent per kg melk. Verwachting is dat hiermee de post privé-onttrekkingen in 2023 zal stijgen naar circa 7,5 cent per kilogram melk.

Hogere saldo’s

De hogere melkprijs vertaalt zich in ruim 1.500 euro meer melkgeld per koe. Maar de kosten voor melkproductie zijn ook gestegen, vooral via de hogere (kracht)voerkosten. Het extra melkgeld is ruim voldoende om het duurdere voer te compenseren. Het geheel zorgt voor een stijging van het saldo opbrengsten minus directe kosten per koe met 1.100 euro, van rond 2.300 euro in 2021 naar een verwacht saldo van zo’n 3.400 euro per koe in 2022. In combinatie met de verhoogde kosten voor teelt (met name bemestingskosten), stijgt het saldo per hectare na loonwerk op een gemiddeld melkveebedrijf van bijna 4.000 euro in 2021 naar ruim 6.200 euro per hectare over 2022.

Meer bewerkingskosten

Via onder meer gestegen brandstofkosten, stijgen de bewerkingskosten op een gemiddeld melkveebedrijf van 1.550 euro naar bijna 1.800 euro per hectare. Onder bewerkingskosten vallen alle kosten die met het werk op het bedrijf hebben te maken. Naast betaalde arbeid gaat het dan om de kosten voor machines en loonwerk. De kostenstijging van bijna 250 euro per hectare betekent op bedrijfsniveau een extra kostenpost in 2022 van ruim 14.000 euro voor hogere bewerkingskosten.

Vragen langere termijn

Wat wordt de melkprijs voor de langere termijn? Hoe wordt de kostenontwikkeling op mijn bedrijf? kostprijs zich? En heeft ons bedrijf nog de passende structuur?

Hoe het melkprijsniveau zich voor de langere termijn ontwikkelt is moeilijk te beantwoorden. Reële verwachting is dat zeker een deel van de kostenstijging permanent is. De kritieke opbrengstprijs voor de melk komt hiermee structureel op een hoger niveau. Waarbij ook nog rekening moet worden gehouden met het effect van een hogere rente, afbouw derogatie, eis volledige grondgebondenheid en gevolgen van klimaatopgaven met effecten van duurzaamheidsinvesteringen op het bedrijf.

Antwoorden langere termijn

Het effect van een rentestijging verschilt natuurlijk per bedrijf. Voor een gemiddeld melkveebedrijf betekent bijvoorbeeld 2% rentestijging ook ruim 2 cent verhoging van de kritieke opbrengstprijs. Kwijtraken van de derogatie kost afhankelijk van de bedrijfssituatie tussen de 1 ent 2 cent per kg melk. Kosten om in te spelen op grondgebondenheid en het effect van duurzaamheidsinvesteringen moeten zeker op bedrijfsniveau worden beoordeeld.

Kortom, voldoende om over na te denken. En wellicht reden om samen met een goeie adviseur als sparringpartner na te gaan, waar u nu met uw bedrijf staat en welke korte- en lange termijn vragen u beantwoord kunt krijgen.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.