Melkvee100Plus
Show article

Vanaf 1 maart tot en met 15 mei kunt u als agrariër weer de Gecombineerde opgave (GO) digitaal invullen op mijnRVO.nl. De kortingsperiode begint op 16 mei en loopt tot en met 9 juni 2017. Betalingsrechten overdragen kan tot en met 15 mei. Lees hier onze tips.

Check tijdig uw KvK-gegevens
Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert RVO de gegevens van uw KvK-inschrijving. Zorg dus dat deze uiterlijk 15 mei helemaal correct zijn. Let hierbij op een juiste volgorde van de SBI-codes (hoofdactiviteit als eerste geregistreerd). Maar denk bijvoorbeeld ook aan een correcte vestigingsdatum en bevoegdheden van een Jonge Landbouwer. Zo voorkomt u achteraf problemen bij de uitbetaling.

Regel eventueel een machtiging
Als u de GO door iemand anders laat invullen, zorg dan dat u op tijd de machtiging regelt bij de RVO.

Bedrijven met rundvee: check de UBN-gegevens
Voor bedrijven met rundvee haalt RVO de gegevens op 1 april automatisch uit I&R. De UBN-nummer(s) worden op basis hiervan ingedeeld op productiedoel. Controleer dit goed. Zorg ook dat u bij het productiedoel ‘gemengd/overig’ de juiste onderverdeling maakt.

Wie geeft de grond op?
Degene die de ‘beschikkingsmacht’ heeft over de grond, geeft deze grond op in de Gecombineerde opgave. Dit is de partij die bepaalt wanneer en welke teelthandelingen op de betreffende grond plaatsvinden. Meestal is dit de teler en niet de verhuurder. Zorg voor duidelijke afspraken tussen huurder en verhuurder, bijvoorbeeld over de ontvangst en eventuele verrekening van de opbrengst van de betalingsrechten. Zo nodig kan Flynth u hierbij helpen.

Check intekening percelen en PAL- en Pw-getallen
Controleer de intekening van percelen, zowel wat betreft de oppervlakte als de voorwaarden voor verzilvering betalingsrechten. Vraag op alle subsidiabele percelen uitbetaling aan. Heeft u onvoldoende subsidiabele grond voor verzilverring? Draag dan zo mogelijk betalingsrechten over aan een andere landbouwer. Zorg dat u dit uiterlijk 15 mei hebt geregeld.

Maakt u met uw bedrijf al gebruik van fosfaatdifferentiatie of de hoogste fosfaatgebruiksnorm bij fosfaatarme of –fixerende gronden? Dan zijn de PAL- en Pw-getallen vooringevuld. Controleer deze getallen goed en pas ze zo nodig aan als er nieuwe bodemmonsters zijn genomen.

Opgave of wijziging vanggewassen
U kunt tot en met 30 september per perceel het onderdeel ‘EA vanggewassen ’ (vergroeningsverplichting) wijzigen. Het advies is om nu bij zoveel mogelijk subsidiabele percelen de teelt van een vanggewas op te geven. Uiteraard alleen voor percelen die hiervoor (teelttechnisch) in aanmerking komen. Geef dus zo ruim mogelijk op en doe dit in elk geval voor 15 mei. Later kan dan bekeken worden op welke percelen daadwerkelijk een EA-vanggewas wordt ingezaaid, om aan de 5 procent EA-eis te voldoen.

Wijziging EA-akkerrand
In 2017 telt een EA-akkerrand voor maximaal 20 meter mee. Vorig jaar werden bredere randen in het geheel afgewezen. Dat is nu versoepeld.

Landbouwgrond of natuurterrein?
Alleen landbouwgrond telt mee voor derogatie en gebruiksnormen. Op voorhand is niet altijd duidelijk of een perceel natuurterrein is. En zo ja, of hier betalingsrechten op kunnen worden benut. Kijk op de website van Portaal Natuur en Landschap wat de situatie is voor uw percelen.

Let op: bij gebruik van code 331 veronderstelt de RVO dat dit perceel ook kan dienen voor derogatiebepalingen en gebruiksruimte. Let dus op de derogatievoorwaarden, zoals bemonstering.

Eisen actieve landbouwer/ verbonden bedrijf
De EU heeft bepaald dat Nederland voor de betalingsrechten moet beoordelen op hoofdactiviteit én dat de economische significantie wordt meegenomen. Dit jaar is de vraag uitgebreid voor ‘verbonden bedrijven’. Dit zijn bedrijven die naast het landbouwbedrijf bestaan, maar met een ander KvK-nummer, zijnde een rechtspersoon met een uitgesloten activiteit. Denk hierbij aan vastgoed (verhuur), sport (manege) of recreatie (camping) in BV vorm.

Is landbouw voor u een nevenactiviteit? Ga dan na of een accountantsverklaring is vereist. Zo ja, stuur de verklaring uiterlijk 15 mei digitaal naar de RVO.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Lees meer op RVO.nl. Of neemt contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail of telefoonnummer 088 236 77 77.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.