Melkvee100Plus
Show article

Indien uw bedrijf over periode 2 (juni) een heffing krijgt opgelegd, is het mogelijk om binnen 6 weken na datum van de beschikking een bezwaarschrift in te sturen. Richtdatum hiervoor is medio juli. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan ligt het voor de hand deze verzekering hiervoor in te schakelen. Wilt u dat uw Flynth adviseur u ondersteunt bij het maken van het bezwaarschrift, neem dan tijdig contact op.

Vanaf eind mei is aan een grote groep van ruim 15.000 melkveehouders een beschikking gestuurd over periode 1 van het fosfaatreductieplan 2017. Hiervan hebben ca. 3.000 bedrijven een hoge heffing gehad en ca. 5.000 een lage heffing . Ongeveer 7.000 bedrijven hebben recht op een bonus. Heeft u al bezwaar gemaakt voor die periode, dan werkt dat niet automatisch door voor een volgende periode. De heffing over periode 2 staat dus los van de situatie in periode 1.

Reden voor heffing

De beslissing tot het opleggen van een geldsom (heffing) is gebaseerd op het niet voldoen aan de doelstelling op het bedrijf voor een bepaalde periode van de fosfaatreductie. Dit kan een hoge heffing betekenen (geldsom) of een lage heffing (solidariteits-geldsom). Hieraan kunnen diverse redenen ten grondslag liggen, zoals:

 Men gaat volgens de melkveehouder uit van onjuiste gegevens omdat:
-  de vermelde aantallen dieren niet kloppen;
- een melding voor aanpassing van referenties (i.v.m. bedrijfsoverdracht, knelgeval, registratie, uitscharen ) niet of onjuist is verwerkt;
- de gegevens over de referenties en/of grondgebondenheid en/of een andere reden niet juist zijn.

 De referenties en berekeningen wel juist zijn, maar dat de melkveehouder niet goed heeft geanticipeerd. Dit kan onbewust zijn gebeurd, vanwege inschattingsfouten, onduidelijke communicatie en de onduidelijkheid die er is ontstaan vanwege de vele procedures en snelle wijzigingen in de regelgeving.

Hoe verder?

De bedrijven die nu worden geconfronteerd met een heffing zullen direct na moeten denken over hoe bedrijfsmatig te handelen in periode 3 en volgende. Van groot belang voor de planning is of het bedrijf nog steeds voldoet aan de vrijstelling voor de berekening met het jongveegetal. Wil men hiervoor in aanmerking blijven komen, dan mag er geen vrouwelijk jongvee ouder dan 35 dagen worden afgevoerd naar een Nederlands UBN-nummer. Afvoer voor export of slacht of bij sterfte is wel toegestaan.

Daarnaast zal men wellicht actie willen ondernemen over de uitkomst van periode 1 middels een bezwaarschrift en schade ervaren.

Bezwaar maken

Een bezwaarschrift tegen een opgelegde geldsom moet binnen 6 weken worden gericht aan RVO Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Vermeld de referentie uit de beschikking er bij. RVO gaat er van uit dat er geen schorsende werking op de inhouding op het melkgeld is door het indienen van een bezwaarschrift.

Voorafgaand aan het insturen van een bezwaarschrift dienen de volgende elementen te worden geanalyseerd:
 Is er sprake van een bijzondere situatie, zoals investeringsverplichtingen, grondgebondenheid of biologische houderij of anderszins?
 Zo ja, dan is van belang of hiervoor reeds actie is ondernomen en een eventuele reactie van de overheid is gekomen.
 Zo nee, dan is het raadzaam om dit alsnog te doen, ondanks het feit dat het al wel vrij laat is. Zonder exacte afbakening gaat het om de volgende categorieën /aspecten die worden geduid in de brief van 12 mei (van Dam, TK)

Welke categorieën zijn volgens de gerechtelijke uitspraak te onderscheiden :

melkveehouders, die op de peildatum (2 juli 2015) onomkeerbare investeringen hadden gedaan in grond of stallen,
 een biologisch, grondgebonden bedrijf hebben en voor wie geldt dat zij hun veestapel nog niet op die investeringen afgestemde omvang hadden gebracht;
 alleen aan de uit de investeringen voortvloeiende financieringsverplichtingen kunnen voldoen als zij hun veestapel uitbreiden;
 grondgebonden en biologische melkveehouders, voor wie niet voorzienbaar was dat in de productieomvang zou worden ingegrepen als het fosfaatproductieplafond zou worden overschreden.

Attentiepunten

 De verwachting is dat wanneer er niet gereageerd wordt op een opgelegde geldsom dit bij een eventuele verdere rechtsgang uw rechtspositie niet verbeterd.
 Wanneer een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om schorsing te vragen van de heffing bij het College van Beroep. Vanwege de hogere kosten adviseren wij dit alleen als sprake is van hoge investeringsverplichtingen en ernstige liquiditeitsproblemen.
 Wat is het materieel belang? Hoe verhoudt de hoogte van de heffing zich tot kosten voor procederen? Die kosten zijn niet exact aan te geven. Na het indienen van het bezwaar zal een hoorzitting nodig zijn. Dat zal niet altijd telefonisch kunnen. Soms zal nader onderzoek naar de feiten nodig zijn.
 Wellicht goed om de kansen van een gegrondverklaring van een bezwaar op een heffing niet hoog in te schatten, indien er geen bijzondere situaties aan de orde zijn.
 Het is een misverstand dat een bezwaar op een heffing ook via een advocaat moet lopen. Indien er bezwaar moet worden gemaakt tegen een opgelegde geldsom (heffing), dan kan in principe iedereen dat doen, ook het vervolgtraject. Uiteraard dienen wel de juridische spelregels (o.a. termijnen) te worden gehanteerd.
 Is er sprake van een solidariteitsheffing of hoge heffing? Bij een solidariteitsheffing is het economisch bekeken altijd nog voordeliger geweest om het saldo van de extra dieren te hebben, met inbegrip van de solidariteitsheffing. Voor de hoge heffing ligt dat anders. Die kun je beter voorkomen.
 Heeft u een bonus toegekend gekregen. Zorg dan dat de de-minimis verklaring tijdig wordt ondertekend en ingestuurd.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.